Tietosuojaseloste

Suomen Oikia Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) (jäljempänä Tietosuoja-asetus) mukainen tietosuojaseloste koskien asiakkailta kerättäviä tietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Oikia Oy (jäljempänä ”Oikia” tai ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 1732469-3
Tuotetie 1
92930 Pyhäntä

ASIAKASPALVELU

Suomen Oikia Oy

 • Yhteydenottolomakkeet palautteita ja reklamaatioita koskien ovat nettisivuillamme.

TIETOSUOJAVASTAAVA

Riikka Wulff
Toimitusjohtaja
Suomen Oikia Oy
P. 040 777 8299

1. Yleistä

Suomen Oikia käsittelee Oikian verkkosivuilla palvelua käyttävien henkilöiden (jäljempänä “Asiakas” tai ”Rekisteröity”) henkilötietoja Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tilaamalla uutiskirjeen tai antamalla markkinointiluvan Asiakas antaa Oikialle luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti ja antaa Oikialle luvan tallentaa tiedot rekisteriin.

2. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot saadaan suoraan Asiakkaalta.

Suomen Oikia käsittelee Asiakkaan henkilötietoja:

 • noudattaakseen lakisääteisiä velvollisuuksiaan;
 • vaateiden ja oikeudellisiin menettelyihin;
 • tietojenhallinnna mahdollistamiseksi, palvelujen tuottamiseksi ja henkilöasiakassuhteiden hoitamiseksi;
 • suoramarkkinointiin, kohdennetun ja personoidun sisällön tuottamiseksi; sekä

Oikian liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi Oikia analysoi ja tekee markkina- ja mielipidetutkimuksia ja käsittelee asiakaspalautteita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteinen velvoite tai oikeutettu etu. Palvelun toteuttamiseen käytettävien tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon, lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä, kuten kirjanpitovelvollisuuksien noudattamisessa, käytettävien tietojen käsittely lakisääteiseen velvoitteeseen ja markkinointitarkoituksissa käytettävien tietojen käsittely muille kuin Oikian nykyisille asiakkaille oikeutettu etuun.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Oikiaan kulloinkin kuuluvissa yhteisöissä ja käyttää näiden sekä yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yhteydenpitoa varten (toimitusten järjestäminen ja palveluviestien lähettäminen) käsittelemme asiakkaittemme nimi- ja yhteystietoja. Asiakassuhteen tai yhteydenoton perusteella Oikialla on oikeus käsitellä Asiakkaan tietoja. Tietojen avulla voimme varmistaa Asiakkaan henkilöllisyyden, vastata viesteihin, tarjota Asiakkaan haluamaa palvelua ja kehittää palveluamme. Henkilötietojen käsittelyn käytänteet koskevat henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Oikialle tehdessään tilauksen tai rekisteröidessään asiakastilin verkkokaupassa tai muussa yhteydessä.

Käsittelemme Asiakkaan seuraavia tietoja:

 • nimi;
 • osoitetiedot;
 • puhelinnumero;
 • sähköpostiosoite;

3. Tietojen luovutus

Suomen Oikia Oy saattaa luovuttaa Asiakkaan tietoja myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli siitä on erikseen Asiakkaan kanssa sovittu. Näitä kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi käyttämämme valtuutetut palveluntarjoajat. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa Tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa Oikian yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka liittyvät osana Suomen Oikia Oy:n toimintaa.

Tietoja voidaan siirtää Rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei Asiakas ole sitä kieltänyt. Oikia varmistaa henkilötietojen riittävän suojan käsittelysijainnista huolimatta.

Suomen Oikia Oy voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja Oikian kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisölle tilausten toimittamista ja maksujen käsittelyä varten. Oikian yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Näissä tilanteissa Oikia on tehnyt asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja näin varmistanut henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn. Oikia voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Käytämme tiettyjä palveluita osana omaa palveluamme ja verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Oikia suhtautuu tietosuojaan ja -turvallisuuteen vakavasti ja on ottanut käyttöönsä sopimuksellisia, teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi organisaatiossa ja sen kumppaniverkostossa.

4. Säilytysaika

Suomen Oikia Oy säilyttää henkilötietojasi ainoastaan lain salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeellista Suomen Oikia Oy:n palveluiden tarjoamiseksi sopimuksen mukaisesti tai niin kauan, kun laki sitä edellyttää.

5. Asiakasrekisterin tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän markkinointiin.

6. Asiakasrekisterin suojaus

Suomen Oikia Oy:n asiakasrekisteriä säilytetään pelkästään sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo Oikian tietosuojavastaava Riikka Wulff. Asiakasrekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna Oikia Ruoan tietosuojavastaavalle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos Rekisteröidyn tiedoissa on virheitä tai ne ovat puutteellisia, Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei ole enää olemassa laillista perustetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiseen järjestelmään, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Vastustamisoikeus

Suomen Oikia Oy voi käsitellä Rekisteröidyn henkilötietoja sopimuksen perusteella osana liiketoimintaa, mikäli käsittely ei loukkaa Rekisteröidyn henkilötietojen suojaa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos Rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden tai jos käsittely on lainvastaista, Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, jolloin Oikia ei pääsääntöisesti käsittele Rekisteröidyn tietoja muuten kuin säilyttämällä tiedon.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Oikian tietosuojavastaavalle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, ettei Suomen Oikia Oy toimi Tietosuoja-asetuksen mukaisesti käsitellessään Asiakkaan henkilötietoja.

8. Muutokset tietosuojaan

Suomen Oikia Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

9. Automaattinen päätöksenteko

Suomen Oikia Oy ei käytä Asiakkaan tietoja automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

10. Tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin

Suomen Oikia Oy ei käytä Asiakkaan tietoja muihin kuin tässä selosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Ilmoitamme Asiakkaalle uusista käyttötarkoituksista ja niiden käsittelyperusteista. Tarvittaessa Oikia pyytää Asiakkaalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

11. Tietoturvallisuus

Suomen Oikia Oy käyttää hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä toimenpiteitä muun muassa salaus, palomuurit suojatakseen keräämiään ja käsittelemiään tietoja. Kaikista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville ja tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa viranomaisille.

12. Evästeet

Suomen Oikia Oy:n internetsivusto käyttää hyödyksi evästeitä. Evästeet ovat tekstimuotoisia tiedostoja, jotka tallennetaan selaimen muistiin. Yksin evästeiden perusteella emme voi tunnistaa asiakasta henkilökohtaisesti. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt palveluumme, voimme yhdistää evästeillä kerättyä tietoa ja asiakkaan antamia tietoja. Evästeitä kerätään, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeitä käytetään lisäksi hyödyksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa. Evästeiden hallinta tapahtuu käyttäjän selainasetuksista. Evästeitä ei käytetä sivustolla, mikäli käyttäjän selainasetukset kieltävät niiden käytön.

Kun asiakas vierailee sivustollamme uudella laitteella tai selaimella, asiakkaalta pyydetään suostumus evästeiden asettamiseen ja käyttämiseen eri käyttötarkoituksiin. Evästetyyppejä on kolme: välttämättömät, analytiikkaan ja käyttökokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen liittyvät evästeet. Suostumus koskee vain evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä palveluiden käyttämiselle.

Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

Evästeillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

 • IP-osoite
 • laitetiedot, kuten selaimen tyyppi ja kieli ja pyyntösi päivämäärä ja aika, ja osoite, josta sivustolle on tultu;
 • asetuksesi, kuten kieliasetukset, sivuston ilmoitukset tai hälytykset;
 • sijaintisi
 • mitä sisältöä tarkastelet tai millä sivuilla vierailet;

Evästeiden poisto ja estäminen

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Suomen Oikia Oy ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli asiakas estää evästeiden käytön sivustolla.

13. Tietosuojavastaava

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Oikialla ja Tietosuoja-asetuksen perustuvien Asiakkaan oikeuksien käyttämisestä antaa Oikian tietosuojavastaava:

Riikka Wulff
Toimitusjohtaja
Suomen Oikia Oy
P. 040 777 8299